Tuesday, October 7, 2014

Chim Trắng Mồ Côi.. Côi by .